اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در حالیکه ایوب هیچگاه دلیل رنج کشیدن خود را نفهمید٬ با این وجود جایگاه خویش را در حضور خدای قادر مطلق دریافت ( ایوب ۴۱-۳۸). هنگامیکه ما جوان هستیم، زمان به کندی میگذردـ مخصوصاً وقتی که ما برای مورد خاصی انتظار می کشیم! اما هنگامیکه پا به سن میگذاریم، سالها سریعتر میگذرند. ما علیرغم تمام یادگیریها و تجربیاتمان، به دو بیداری عظیم دست می یابیم: دانش ما در مقام مقایسه با آنچیزی که باید دانست، خیلی ناچیز است و جایگاه ما در گذر زمان بسیار کوتاه است. هر دوی این بیداریها، ما را آماده می سازند تا زندگی و آینده خویشتن را به خدایی بسپاریم که مشتاق آوردن ما به حضور خودش است.

Thoughts on Today's Verse...

While Job never learned why he suffered, he did learn his place in the universe before the Almighty God (Job 38-41). When we are young, time passes so very slowly — especially if we are waiting for something special! But as we get older, the years fly by more and more quickly. Yet despite all our learning, despite all our experience, we come to two great awakenings: our knowledge compared to what there is to know is so very small and our place in the passage of time is so very short. Both of these awakenings prepare us to turn our lives and future over to our God who longs to bring us to himself.

دعای من

خدای قادر مطلق و قدوس، ابّا ای پدرم، من بسیار از تو تشکر می کنم برای صبر فوق العاده ات و اینکه تو تلاش میکنی تا با انسانهایی چون من که تواناییهای محدودی برای درک جلال و عظمت تو داریم، ارتباط برقرار کرده و ما را محبت کنی. خواهش من این است که مرا در این هفته حکمت بیاموزی، حکمتی که برای تصمیم گیریها و انتخاب راه تو بجای راه خودم، به آن نیازمندم. در نام خداوند عیسای مسیح می طلبم. آمین.

My Prayer...

Holy and Almighty God, my Abba Father, thank you so much for your overwhelming patience as you try to communicate your love to people like me with my limited abilities to comprehend your magnificence and glory. Please give me wisdom this week, to make the decisions I need to make and to choose your way and not my own. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ایوب ۹:۸

نظرات