اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چه کسی قهرمان شما است؟ من دنبال جوابی مثل بچه های کانون شادی نیستم، بلکه میخواهم بدانم که شما چه کسی را بیشتر تحسین می کنید! کار سختی است «چشم دوختن به عیسی» چون او اینجا نیست که ما بتوانیم او را مثل سایر قهرمانان به چشم ببینیم. اما او پیشگام و یک ماجراجوی نهایی بود. او با جریمه ای وحشتناک و شرمندگی صلیب روبرو شد، و گناه ما را از ما دور کرد! او این کار را انجام داد تا ما بتوانیم قهرمانی داشته باشیم که مرگ و گناه نتوانستند او را نابود، تباه، یا خراب کنند. او این جریمه را پرداخت تا ما مطمئن باشیم که اگر در اثر قدمهای او رفتار کنیم، راهی که او در آن گام برداشت تنها برای او نبود، بلکه برای ما نیز!

دعای من

خدای قدوس، مرا ببخش در زمانیکه امور کاذب را پیروی میکنم و اجازه می دهم که توجه من از روی عیسی، قهرمان غایی من منحرف شود. من می خواهم او را جلال دهم و خدمت کنم، حیات او در من دیده شود، تا بسیاری عیسی را با اطمینان به عنوان خداوند خویش بشناسند. کلمات عاجز از بیان قدردانی من از قربانی عیسی و بهای دهشتناکی که او برای گناهان من پرداخت هستند. و همچنین کلمات نمیتوانند شادی مرا از کشف پیروزی او بیان کنند، پیروزی ای که مرا مطمئن میسازد از اینکه روزی با تو خواهم بود تا ابدالآباد! در نام او، عیسی مسیح، دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات