ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ హీరో ఎవరు? నేను సండే స్కూల్ తరగతి సమాధానం అడగడం లేదు, కానీ మీరు చాలా చురుకుగా ఆరాధించే వ్యక్తి! "యేసుపై మన కళ్ళు నిలపటము " చాలా కష్టం, ఎందుకంటే , ఇతర హీరోల మాదిరిగా మనం అతన్ని చూడగలుగునట్లు అతను ఇక్కడ లేడు. కానీ అతను అంతిమ సాహసికుడు మరియు ￰మార్గదర్శకుడు. అతను సిలువ యొక్క భయంకరమైన శిక్ష మరియు అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు, మన పాపాన్ని తీసివేసాడు! మరణం మరియు పాపం నాశనం చేయలేవు, కళంకం చేయలేవు, అవి అలా చేయకుండునట్లుగా మనకు ఒక హీరో ఉన్నాడు. మనము అతని అడుగుజాడలను అనుసరిస్తే, అతను వెలిగించిన కాలిబాట అతని కోసం మాత్రమే కాదు, మనకు కూడా అని నమ్మకంగా ఉండటానికి అతను అలా చేశాడు!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ద దేవా, నేను అబద్ధాన్ని వెంబడించినప్పుడు మరియు నా దృష్టిని నా అంతిమ హీరోగా వున్న యేసునుండి మార్చుకొనినందుకు క్షమించండి . నేను అతనిని గౌరవించి, సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను, అతని జీవితం నాలో సజీవంగా ఉంది, తద్వారా యేసును తమ ప్రభువుగా కలిగి ఉండటంలో వచ్చే విశ్వాసాన్ని ఇతరులు తెలుసుకుంటారు. నా ప్రభువు చేసిన త్యాగం మరియు నా పాపాలకు ఆయన చెల్లించిన భయంకరమైన ధర కోసం నా కృతజ్ఞతను తెలియజేయు మాటలు లేవు. నేను ఏదో ఒక రోజు మీతో ఎప్పటికీ ఉంటానని భరోసా ఇచ్చే అతని విజయాన్ని వ్యక్తపరచు మాటలు నా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేయలేవు! యేసు క్రీస్తు నామము లో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు