اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«برخیزید و فریاد بزنید اگر شما عیسای مرا دوست دارید...» این سرودی است که کودکان ما عاشق سراییدن آن هستند! اما در امر پرستش خداوند٬ چه بر سر آن شادی و شور جوانی می آید؟ کتاب مقدس به ما نشان میدهد که خدا نمیخواهد ما آنرا از دست بدهیم. تمام کتاب مقدس را بخوانید و زیر تمام کارهایی که برای تکریم نمودن و تمجید خدای عالی و ابدی ما صورت گرفته٬ خط بکشید. آیا وقت آن نرسیده در جهانی که معمولاً اسم خدا به باطل برده میشود٬ ما بپا خاسته و او را بپرستیم ـــ نه فقط در کلیسا( پرستش خصوصی مان) و عبادتهای روزانه مان ( پرستش فردی مان)٬ اما همچنین در زندگیهای هر روزه مان نیز( پرستش عمومی مان)؟

Thoughts on Today's Verse...

God loves to hear our praises and songs of adoration. He longs to hear us call him Abba Father and King of the Ages. But better than all the praise we can muster and higher than the highest sounds of angels is something higher still: the very name of God. Let's make a commitment to revere and hold as holy the name of our glorious God!

دعای من

پدر آسمانی، من از درک این مطلب ناتوانم که خدای ابدی و قادر بخواهد به دعاهای من گوش بدهد. با این وجود٬ میدانم که تو دعاهای مرا شنیده و آنها را اجابت میکنی. متشکرم! لطفاً در پرستش های من، تو جلال بیاب، چه در آنهایی که بطور خصوصی با سایر مسیحیان در کلیساها انجام می شود، یا در پرستش های همگانی جایی که من بعنوان یک مسیحی نمونه پیش همکارانم ظاهر میشوم. تو تنها خدا هستی و لایق کل پرستش؛ لطفاً در زندگی من جلال بیاب. به نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, Father of compassion and Creator of the Universe, I praise you for exerting your will on our world. Now, dear Father, please make your will clearly demonstrable in my life as I seek to live for you so that your name will be exalted. In the holy name of Jesus I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of نحمیا ۵:۹

نظرات