اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«برخیزید و فریاد بزنید اگر شما عیسای مرا دوست دارید...» این سرودی است که کودکان ما عاشق سراییدن آن هستند! اما در امر پرستش خداوند٬ چه بر سر آن شادی و شور جوانی می آید؟ کتاب مقدس به ما نشان میدهد که خدا نمیخواهد ما آنرا از دست بدهیم. تمام کتاب مقدس را بخوانید و زیر تمام کارهایی که برای تکریم نمودن و تمجید خدای عالی و ابدی ما صورت گرفته٬ خط بکشید. آیا وقت آن نرسیده در جهانی که معمولاً اسم خدا به باطل برده میشود٬ ما بپا خاسته و او را بپرستیم ـــ نه فقط در کلیسا( پرستش خصوصی مان) و عبادتهای روزانه مان ( پرستش فردی مان)٬ اما همچنین در زندگیهای هر روزه مان نیز( پرستش عمومی مان)؟

دعای من

پدر آسمانی، من از درک این مطلب ناتوانم که خدای ابدی و قادر بخواهد به دعاهای من گوش بدهد. با این وجود٬ میدانم که تو دعاهای مرا شنیده و آنها را اجابت میکنی. متشکرم! لطفاً در پرستش های من، تو جلال بیاب، چه در آنهایی که بطور خصوصی با سایر مسیحیان در کلیساها انجام می شود، یا در پرستش های همگانی جایی که من بعنوان یک مسیحی نمونه پیش همکارانم ظاهر میشوم. تو تنها خدا هستی و لایق کل پرستش؛ لطفاً در زندگی من جلال بیاب. به نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات