ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము అయన గురుంచి చేయు ప్రశంసలను మరియు ఆరాధన పాటలను వినడానికి దేవుడు ఇష్టపడతాడు. అతన్ని అబ్బా తండ్రీ మరియు యుగములకు రాజు అని పిలవడాన్ని అతను వినాలని కోరుకుంటాడు. కానీ మనం ప్రశంసించగలిగే అన్ని ప్రశంసలకన్నా, దేవదూతల ఎత్తైన శబ్దాల కన్నా దేవుని పేరు ఎత్తైనది.మనము మహిమాన్వితమైన దేవుని పేరును గౌరవించటానికి మరియు పవిత్రంగా ఉంచడానికి నిబద్ధత కలిగి జీవిద్దాము.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, కరుణ కలిగిన తండ్రి మరియు విశ్వ సృష్టికర్త, మా ప్రపంచంపై మీ ఇష్టాన్ని ప్రదర్శించినందుకు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఇప్పుడు, ప్రియమైన తండ్రీ, నేను మీ కోసం బ్రతకాలని కోరుకునేటప్పుడు మీ చిత్తాన్ని నా జీవితంలో స్పష్టంగా చూపించండి, తద్వారా మీ నామము హెచ్చించబడునుగాక . యేసు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు