اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در عصری که احترام گذاشتن به دیگران کمتر شناخته میشود و یا حتی کمتر انجام میگیرد، محترم شمردن افراد مسن غالباً نادیده گرفته میشود. با این وجود در این بخش از کتاب مقدس، خداوند با کلمات خودش، احترام گذاشتن به سالمندان را با حرمت خدا را داشتن همردیف قرار داده است. اما ما نباید غافلگیر شویم از اینکه خدا احترام نهادن به والدین را در میان ده احکام—- خروج ۲۰ در رابطه مان با دیگران ـــ بهش اشاره کرده است ـــ در چهار تا حکم اول، به رابطه ما با خودش اشاره نموده.

دعای من

خدای قدوس و ابدی، از تو بخاطر وجود والدین جسمانی و ایمانی خویش متشکرم. لطفاً به مربیان روحانی من، برکتی مخصوص بده. بدون راهنمایی ایشان، من از اینکه کارم به کجا میکشید، مطمئن نبودم. کمکم کن همانطور که پا به سن میگذارم، فقط بالغ نشوم ، بلکه آن شخصیتی را نیز بدست آورم که در صورت نیاز، به آنانیکه تو بر سر راهم قرار میدهی، تأثیر بگذارم. باشد که ما، پیر و جوان در حضور تو و در عصر خویش، نسبت به همدیگر احترام گذاشته و این حرمت را احیا کنیم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات