اندیشه ها در مورد آیه امروز...

انواع و اقسام چیزها می توانند توجه ما را از امور ملکوت منحرف سازند. کشمکش های هر روزه زندگی، می توانند تمرکز روحانی ما را دشوار کنند. اما در یک جامعه مرفه، تمایل ما برای داشتن ثروت، بدنبال مادیات بودن، و رفاه و امکانات را برای خود خواستن، میتواند ما را با نگرانی بپیچاند. نگرانی میتواند ایمان ما را سرکوب و نهایتاً بارآوری انجیل را خفه کند و ما زنده بودن روحانی خویش را از دست خواهیم داد. بزرگترین ثروتهای ما در عیسی یافت میشوند. اگر او گنج پربهای ما و ملکوت آسمان والاترین اولویت ما است، آنگاه می توانیم از پس سایر مسائلی که بر سر راه ما قرار میگیرند، برآییم.

دعای من

ای پدر فیاض، لطفاً کمکم کن تا وفادارانه از برکاتی که تو به فراوانی بر من ریخته ای، استفاده کنم. لطفاً اجازه نده که من فریب بخورم یا اینکه دارایی هایم بر من تسلط داشته باشند، من حتی نمیخواهم که به آنچه که ندارم، طمع بورزم. به من دلی واحد که بر امور ملکوت تو متمرکز است عطا کن. خواهش میکنم که ثمره یک قلب پرفیض را در من زنده کن. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات