اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مردم از تمام نقاط جهان و از ملیّت های گوناگون، آیه امروز را میخوانند. در حالیکه ریشه های ملّی و میراث های قومی ما متفاوت هستند، ما همه اعضای یک ملکوت هستیم. وفاداری ما از محدوده نژاد، فرهنگ، زبان، و کشور فراتر میرود. چرا؟ چونکه ما از قدرتی که نژاد، فرهنگ، زبان و کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، رهایی یافته ایم. این قدرت، میان ما تفرقه می اندازد و ما را نسبت به همدیگر مشکوک می سازد، ما را به سوی نفرت و جنگ طلبی رهبری می نماید. به ما پادشاهی پر جلال تری داده شده است! ما به صورت نژادی باشکوهتر و جالب تر در آمده ایم! ما فرزندان خدا هستیم و بخشی از ملکوت پسر محبت او هستیم.

Thoughts on Today's Verse...

People from all over the world and from many different nationalities read Verse of the Day. While our national origins and ethnic heritages are different, we are members of one Kingdom. Our allegiance transcends race, culture, language, and nation. Why? Because we've been rescued from the dominion that holds sway over race, culture, language, and nation. That dominion divides us and makes us suspicious of each other, leading to hatred and warfare. We've been given a more glorious Kingdom! We've been made into a more glorious and colorful race! We are God's children and part of the Kingdom of the Son he loves.

دعای من

ای پدر ما را بکار بگیر تا موانع جدایی میان انسانها که بر اساس عوامل بیرونی و موقتی هستند را در هم بشکنیم. ما را طوری عوض کن تا تبدیل به ملکوت شخصیت، امید، و عشق بشویم. تمام تاریکی را از دل های ما بزدا. نور فیض خودت را از طریق ما بر دنیای ما بتابان بطوریکه مردم بتوانند ما را بعنوان شفای ملّل ببینند. در نام خداوند عیسی مسیح، تنها منجی حقیقی تمام مردم دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Use us, O Father, to break down the barriers that separate peoples on the basis of temporary externals. Make us into a Kingdom of character, hope, and love. Cast all darkness out of our hearts. Shine the light of your grace through us to our world so people can see us a healing for the nations. In the name of the Lord Jesus Christ, the only true Savior of all peoples, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۱۳:۱

نظرات