اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مردم از تمام نقاط جهان و از ملیّت های گوناگون، آیه امروز را میخوانند. در حالیکه ریشه های ملّی و میراث های قومی ما متفاوت هستند، ما همه اعضای یک ملکوت هستیم. وفاداری ما از محدوده نژاد، فرهنگ، زبان، و کشور فراتر میرود. چرا؟ چونکه ما از قدرتی که نژاد، فرهنگ، زبان و کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، رهایی یافته ایم. این قدرت، میان ما تفرقه می اندازد و ما را نسبت به همدیگر مشکوک می سازد، ما را به سوی نفرت و جنگ طلبی رهبری می نماید. به ما پادشاهی پر جلال تری داده شده است! ما به صورت نژادی باشکوهتر و جالب تر در آمده ایم! ما فرزندان خدا هستیم و بخشی از ملکوت پسر محبت او هستیم.

دعای من

ای پدر ما را بکار بگیر تا موانع جدایی میان انسانها که بر اساس عوامل بیرونی و موقتی هستند را در هم بشکنیم. ما را طوری عوض کن تا تبدیل به ملکوت شخصیت، امید، و عشق بشویم. تمام تاریکی را از دل های ما بزدا. نور فیض خودت را از طریق ما بر دنیای ما بتابان بطوریکه مردم بتوانند ما را بعنوان شفای ملّل ببینند. در نام خداوند عیسی مسیح، تنها منجی حقیقی تمام مردم دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات