ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้คนจากทั่วโลกและจากหลายเชื้อชาติต่างก็อ่านพระคัมภีร์ประจำวันนี้ แม้ว่าจะมีชาติกำเนิดและการสืบเชื้อสายที่แตกต่างกัน แต่เราต่างก็เป็นสมาชิกของอาณาจักรเดียวกัน ความจงรักภักดีของเราอยู่เหนือเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาและประเทศชาติ ทำไมละ เพราะเราได้รับการช่วยกู้จากอำนาจมืดที่ควบคุมเราไว้ภายใต้เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษาและประเทศชาติ อำนาจมืดนั้นทำให้เราแตกแยกและระแวงกัน นำไปสู่ความเกลียดชังและสงคราม เราได้รับอาณาจักรที่มีสง่าราศีมากกว่านั้น เราได้รับการสร้างให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีสง่าราศีมากขึ้นและเต็มไปด้วยสีสัน เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระบุตรที่พระองค์รัก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้า ที่จะทำลายกำแพงที่แยกมนุษย์ออกจากกันเพราะเหตุภายนอกที่อยู่แค่ชั่วคราวนี้ โปรดทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่มีลักษณะของพระองค์ มีความหวังและความรัก โปรดขับไล่ความมืดมนในจิตใจเราให้ออกไปให้หมดด้วยเถิด โปรดส่องแสงแห่งพระคุณของพระองค์เข้ามาในโลกผ่านทางพวกเรา เพื่อผู้คนจะได้เห็นว่าพวกเราคือผู้ที่เยียวยารักษาประชาชาติทั้งหลายนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น