اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من در خانواده ای با سه پسر بزرگ شده ام. پدر یک نظریه داشت: هر روز باید میزان معینی تستوسترون( هورمون جنسی مردانه) توسط هریک از پسرها باید بسوزد. اگر این عمل روزانه انجام نمیگرفت، خانه ما یک خانه زنده و شاداب نبود. پدر اجباری نداشت که امثال ۱۵:۱۹ را حفظ بکند— این در ملکول دی.اِن.اِی او عمیقاً فرو رفته بود! من در حالیکه بزرگ میشدم، به اهمیت سختکوشی توجه نمیکردم. من دریافتم که تصادفی نبود که آنها به آن «سخت» میگفتند! من از اینکه یک «لالی گَجِر» باشم احساس رضایت میکردم (در زبان انگلیسی شرق تگزاس، این همان کلمه ای است که سلیمان به مرد تنبل و اهمال کار میگوید). و منی که الان پا به سن گذاشته ام، متوجه شده ام که سخت کار کردن با دستهای خودم، کیفیت آزادکننده ای دارد و لالی گَجِر بودن این مزایا را ندارد!

Thoughts on Today's Verse...

I was raised in a family with three boys. Dad had a theory: A certain amount of testosterone had to be burned off by each boy every day. If it weren't burned off daily, the house would quickly become unlivable. Dad didn't have to memorize Proverbs 19:15 — it was embedded in his DNA! Growing up, I didn't appreciate the importance of hard work. I knew they didn't call it "hard" by accident! I was content to be a lollygagger (in East Texan English, that's Solomon's ol' lazy, shiftless man). As I've grown older, I've found that working hard with my hands has many redeeming qualities and being a lollygagger has none!

دعای من

اِلشادای، تو که بر همه چیز خداوند هستی، به من تعلیم بده که میان کار و استراحت تعادل ایجاد کنم. کمکم کن تا تعادل هر دو را حفظ کنم، تا بتوانم نام تو را جلال داده و حاکمیت پرفیض تو را بر دل و وقتم نشان دهم. در نام عیسی اینرا میطلبم. آمین.

My Prayer...

El Shaddai, God over all things, please teach me the balance between work and rest. Help me to balance both, so that I can bring you honor and display your gracious rule over my heart and my time. In the name of Jesus I ask this. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of امثال ۱۵:۱۹

نظرات