اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما با چه کسی، خدای غیر قابل قیاس را مقایسه میکنید؟ شما چگونه با ذهنی محدود، خدای نامحدود را درک میکنید؟ هنگامیکه نمونه کامل عظمت، خدایی است که شما جدّاً در موردش فکر میکنید، چگونه می توانید در مورد عظمت چیز دیگری صحبت کنید؟ خدا از تمام صفات عالی ما استفاده میکند. جلال خدا باعث میشود که تصورات ما گُم شوند. بزرگی خدا از آرزوهای متصوره ما فراتر میرود. او ماورای دانش و یا ایمان ما است. با این وجود، آیتی که در میان آیات او وجود دارد این است: او خود را تا به حدّ یک نوزاد پایین آورد، و توسط والدینی مهربان قنداق شده بود، و در یک آخور قرار داده شده بود چون در مسافرخانه برای آنها جا نبود. گاهی اوقات عالی ترین عجایب، آنهایی نیستند که نیازمند بزرگترین و بهترین کلمات ما باشند. گاهی اوقات بزرگترین عجایب، انگشتان کوچک خود را بدور ما حلقه میزنند و دلهای ما را میربایند.

Thoughts on Today's Verse...

With whom do you compare the incomparable? How do you grasp the infinite with a finite mind? When the quintessence of majesty is the God you contemplate, how can you ever speak of majesty about anything else? God exhausts our superlatives. God's glory bewilders our imaginations. God's greatness exceeds our wildest dreams. He is beyond what we can know or believe. Yet the Wonder of all his wonders is simply this: he limited himself to a baby, swaddled by loving parents in strips of cloth, and placed in a feed trough because there was no room for them in the inn. Sometimes the greatest of all wonders are not the ones that require our biggest and best words. Sometimes the greatest of all wonders wrap their tiny fingers around our own and capture our hearts.

دعای من

من عشق بی نظیر تو را نسبت به خودمان چگونه بفهمم، حتی نسبت به خودم. تو چگونه در عیسای نوزداد به جهان ما داخل شدی؟ من نیز همچون مجوسیان، زانو زده و تو را پرستش میکنم، خداوند عیسی، و پدرمان را که تو را فرستاد. ای خدا،‌ چه کسی مانند تو است؟ هیچکس حتی به تو نزدیک نیست. با این وجود، بنا به بعضی دلایل که فقط بر فیض تو معلوم است، تو ما را نزدیک گردانیده ای. من تو را برای عظمتت و برای آخورت تمجید میکنم . برای جلال تو، ای عیسای گرانقدر و در نام تو، این پرستش را تقدیمت میکنم. آمین.

My Prayer...

I do not know how to understand your incredible love for us, yes even for me. How could you enter our world in baby Jesus? Like the Magi, I bow and worship you, Lord Jesus, and our Father who sent you. Who is like you, O God? Nobody is even close. Yet for some reason known only to your grace, you have brought us close. I praise you for your majesty and I praise you for your manger. To your glory, precious Jesus, and in your name, I offer this praise. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of خروج ۱۱:۱۵

نظرات