اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما با چه کسی، خدای غیر قابل قیاس را مقایسه میکنید؟ شما چگونه با ذهنی محدود، خدای نامحدود را درک میکنید؟ هنگامیکه نمونه کامل عظمت، خدایی است که شما جدّاً در موردش فکر میکنید، چگونه می توانید در مورد عظمت چیز دیگری صحبت کنید؟ خدا از تمام صفات عالی ما استفاده میکند. جلال خدا باعث میشود که تصورات ما گُم شوند. بزرگی خدا از آرزوهای متصوره ما فراتر میرود. او ماورای دانش و یا ایمان ما است. با این وجود، آیتی که در میان آیات او وجود دارد این است: او خود را تا به حدّ یک نوزاد پایین آورد، و توسط والدینی مهربان قنداق شده بود، و در یک آخور قرار داده شده بود چون در مسافرخانه برای آنها جا نبود. گاهی اوقات عالی ترین عجایب، آنهایی نیستند که نیازمند بزرگترین و بهترین کلمات ما باشند. گاهی اوقات بزرگترین عجایب، انگشتان کوچک خود را بدور ما حلقه میزنند و دلهای ما را میربایند.

دعای من

من عشق بی نظیر تو را نسبت به خودمان چگونه بفهمم، حتی نسبت به خودم. تو چگونه در عیسای نوزداد به جهان ما داخل شدی؟ من نیز همچون مجوسیان، زانو زده و تو را پرستش میکنم، خداوند عیسی، و پدرمان را که تو را فرستاد. ای خدا،‌ چه کسی مانند تو است؟ هیچکس حتی به تو نزدیک نیست. با این وجود، بنا به بعضی دلایل که فقط بر فیض تو معلوم است، تو ما را نزدیک گردانیده ای. من تو را برای عظمتت و برای آخورت تمجید میکنم . برای جلال تو، ای عیسای گرانقدر و در نام تو، این پرستش را تقدیمت میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات