اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بعنوان یک خادم، من امتیاز شرکت در بسیاری از وقایع مهم زندگی افراد را داشته ام. چه خوب چه بد، حضور داشتن در قسمتهای مرکزی زندگی، اعتمادی مقدس است. در آن لحظاتی که دشوارترین است، در حال مرگ و موت، آیاتی نظیر این، دلم را از قوت پر میسازد و بیادم مي آورد که چرا من آن تلفن را جواب دادم تا در آبهایی که از سرم گذشته بود، خدمت کنم. وعده خدا در اینجا یادآور عظیمی است از اینکه آنچیزی را که او شروع کرد با رهانیدن قومش از مصر، او همچنین با داخل کردن آنها به سرزمین موعود به کمال میرساند. اکنون، ما میتوانیم وعده قدرتمندتری را در پس این کلمات بشنویم. ما حتی میتوانیم آنها را منطقی تر بیابیم و به آنها اعتماد کنیم. خدا آنچه را که به قوم اسرائيل گفت، بجا آورد. چونکه او این کار را برایشان انجام داد، آیا ما نمیتوانیم با اطمینان بگوییم،«من میدانم که تو، ما را به مکان قدس خود رهبری خواهی نمود؟»

Thoughts on Today's Verse...

As a minister, I am privileged to be present at many of the most important events in people's lives. Good or bad, to be there at the crossroads of life is a sacred trust. In those moments that are hardest, dying and death, verses like this one fill my heart with strength and remind me why I answered a call to serve in waters way above my head. God's promise here is a great reminder that what he began when he redeemed his people out of Egypt, he would also complete by bringing them into the Promised Land. Now, we can hear a more powerful promise behind these words. We can find it even more reasonable to trust them. God did what he said for Israel. Since he did for them, can't we say with confidence, "I know you will guide us to your holy dwelling?"

دعای من

ای شبان مهربان، تو مرا در زمانهایی بسیار دشوار رهبری نموده ای و مرا با امنیت عبور دادی. اکنون که خواهان زندگی کردن برای تو هستم، لطفاً حضورت را برایم آشکار بساز. من براستی بر این باورم که تو مرا به سوی مسکن قدس خود رهبری میکنی، اما باید اعتراف کنم که گاهی اوقات این مسیر، دشوار میشود و ایمان سخت. دلیری مرا احیا کن، ای خداوند، همچنانکه با یوشع ناآزموده و موسی بی میل انجام دادی. و بعد ای خداوند عزیز، مرا برای کمک به دیگران بکار گیر تا وعده تو را و راه خانه به سوی تو را بیابند. در نام عیسی دعا میکنم.‌ آمین.

My Prayer...

Tender Shepherd, you have led me through some very difficult times and brought me safely through. Now as I seek to live for you, please make your presence known. I truly believe that you are guiding me to your holy dwelling, but sometimes, I must confess, the way becomes difficult and faith becomes hard. Renew my courage, O Lord, just as you did with reluctant Moses and untested Joshua. Then, dear Lord, please use me to help others find your promise and their way home to you. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of خروج ۱۳:۱۵

نظرات