اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ما در تعمید، با مسیح ، در مرگ او متحد هستیم(برای زمینه نور روزانه امروز به رساله به رومیان ۱:۶-۱۴ مراجعه کنید). انسانیت کهنه و گناهکار ما با مسیح مصلوب شده است. ما دیگر بندگان گناه نیستیم. ما در مسیح زنده هستیم—کسی که گناه و مرگ نتوانستند بر او غلبه کنند. زندگی او، اکنون زندگی ما است. پیروزی او، پیروزی ما است. آینده او، آینده ما است. بیایید تصمیم بگیریم که بر اساس این اطمینان، زندگی کنیم!

دعای من

ای پدر فیاض، من از اینکه تو گناه گذشته مرا در قبر پسر مصلوب شده خودت قرار دادی و مرا با او زنده گردانیدی و زندگی تازه ای به من بخشیدی، در شگفتم. مرا تشویق نموده و الهام ببخش تا معنی، خوشی، و پیروزی در مسیح را بیابم. مرا با روحت، تقویت نما و بیش از پیش مرا به خداوندم شبیه بساز. خواهش میکنم این توانایی را به من بده تا با اطمینانی کامل از اینکه تمام گناهانم مرده، مدفون شده ، و محو شده اند، زندگی کنم. لطفاً مرا مطمئن بساز از اینکه زندگی تازه من، با مسیح و با آینده او پیوند زده شده است. ای عیسی، برای این امید از تو تشکر میکنم و این تمجید را در نام خودت به تو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change