ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในการรับพิธีจุ่มน้ำ เราเข้าเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ในการตายของพระองค์ (ดูโรม 6: 1-14 เพื่อประกอบการใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์วันนี้) ตัวตนเก่าที่บาปของเราจะถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ เราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ — ผู้ที่บาปไม่สามารถเป็นนายได้ และความตายไม่สามารถเอาชนะได้ ตอนนี้ชีวิตของพระองค์ คือชีวิตของเรา ชัยชนะของพระองค์คือชัยชนะของเรา อนาคตของพระองค์คืออนาคตของเรา ให้เราลองตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นนี้นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ข้าพระองค์รู้สึกทึ่งเหลือเกิน ที่พระองค์ฝังบาปที่ผ่านมาของข้าพระองค์ไว้ในหลุมฝังศพแห่งการถูกตรึงที่กางเขนของพระบุตรของพระองค์ และทรงให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตใหม่ในพระเยซู ขอทรงให้แรงบันดาลใจแก่ข้าพระองค์ที่จะพบความหมาย ความชื่นชมยินดีและชัยชนะในพระเยซู ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้มแข็งด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นตามอย่างองค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตและไว้วางใจอย่างเต็มที่ว่าบาปของข้าพระองค์นั้นได้ตายไปแล้ว ถูกฝังและหมดไปแล้ว ขอทรงให้ความเชื่อมั่นว่าชีวิตใหม่ของข้าพระองค์ ผูกพันไว้กับพระเยซูและอนาคตของพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น