ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในพิธีจุ่มน้ำนั้น เราได้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้วในความตายของพระองค์ (ดูโรม 6: 1-14 เพื่อจะได้เข้าใจพระคำที่เราอ่านในวันนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น) ตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยบาปของเราถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ — ผู้ที่บาปไม่สามารถเป็นนายได้ และความตายไม่สามารถเอาชนะได้ ตอนนี้ ชีวิตของพระองค์ ก็คือชีวิตของเรา ชัยชนะของพระองค์ก็คือชัยชนะของเรา อนาคตของพระองค์ก็คืออนาคตของเราด้วย บอกกับใจเราเลยว่าเราจะใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความแน่นอนอันนี้แหละ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตา ข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งจริงๆ ที่พระองค์ฝังบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในหลุมฝังศพของพระบุตรที่ถูกตรึงตาย และให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่ในพระเยซู โปรดให้แรงบันดาลใจกับข้าพเจ้าด้วย ที่จะพบความหมายของชีวิต ความชื่นชมยินดีและชัยชนะในพระเยซู โปรดทำให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และโปรดเปลี่ยนข้าพเจ้าให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเหมือนกับองค์เจ้าชีวิตของข้าพเจ้า โปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะมีชีวิตด้วยความเชื่อมั่นว่าว่าบาปทั้งหมดของข้าพเจ้าได้ตาย ถูกฝังและจบสิ้นไปแล้วโปรดให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าได้ผูกพันไว้กับพระเยซูและอนาคตของพระองค์ พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับความหวังนี้และขอถวายคำสรรเสริญนี้ ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change