اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا امروز مایلید که کلامی روشن، ساده و صریح از خداوند بشنوید؟ این همان چیزی است که زکریا به ما میدهد. او بیادمان می آورد که خدا از ما میخواهد که نسبت به نیازمندان، منصف، مهربان، متوجه، بدون تعصب و ملایم باشیم و هر یک را همانطور که هستند بپذیریم. به عبارتی دیگر، او از ما میخواهد که با دیگران طوری رفتار کنیم همانگونه که مسیح با مردم میکرد. چرا؟ چون ما نمیتوانیم با خدا راست باشیم و با مردم به ناراستی رفتار کنیم!

دعای من

ای پدر مهربان، مرا بخاطر زمانهایی که در فهم آیه های دشوار کتاب مقدس گیر کرده ام و تعلیم روشن تو را در مورد روش زندگی نادیده گرفته ام، ببخش. لطفاً در این هفته به من فرصت بده تا مثل تو و طبق حکم تو زندگی کنم. لطفاً در آینده، هنگامیکه دلسرد میشوم یا واکنش من به دیگران آنی نیست که باید باشد، روح خودت را بکار گیر تا این قسمت از کلام را بیادم بیاورد و من برای جلال تو زندگی کنم. به اسم عیسی میطلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات