اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میخواهید بدانید که چه کسی هر روز با عیسی راه میرود؟ بدنبال آن افرادی بگردید که زندگیشان شبیه زندگی او است! آیا مایلید که با عیسی گام بردارید؟ به زندگی او در اناجیل بنگرید(متی، مرقس، لوقا، و یوحنا). ببینید که او چگونه با مردم رفتار میکرد؛ سپس همانرا انجام دهید! به این نکته توجه کنید که او چگونه شیطان را شکست داد و بر وسوسه غلبه نمود. مطمئن باشید که شما نیز میتوانید چنین کنید! و در حالیکه این کارها را انجام میدهید، خواهید دریافت که عیسی نه تنها با شما راه میرود، بلکه از طریق شما نیز کار میکند!

Thoughts on Today's Verse...

Do you want to know who walks with Jesus each day? Look for folks whose lives look like his! Do you want to walk with Jesus? Look at his life in the Gospels (Matthew, Mark, Luke, and John). See how he treated people; then do the same! Notice how he defeated Satan and overcame temptation. Trust that you can do the same! As you do these things, you will find that Jesus is not only walking with you, he is also working through you!

دعای من

ای خداوند، روح مرا به حرکت درآور و بوسیله روحت به من قدرت بده تا مثل عیسی در پاکی و صداقت زندگی کنم. ای پدر، دلی برای مردم همچون دل پسرت عیسی بده. کمکم کن تا نه تنها نیازهای آنان را ببینم و صداهای ایشان را بشنوم، بلکه با محبت و شفقت به آنان پاسخگو باشم. در نام منجی خود عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Stir my spirit, O God, and empower me with your Spirit to live a life of integrity and purity like Jesus. Please give me a heart for people, dear Father, like your Son Jesus has. Help me to not only see their needs and hear their cries, but to also respond with love and compassion. In the name of my Savior Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۵:۲-۶

نظرات