اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میخواهید بدانید که چه کسی هر روز با عیسی راه میرود؟ بدنبال آن افرادی بگردید که زندگیشان شبیه زندگی او است! آیا مایلید که با عیسی گام بردارید؟ به زندگی او در اناجیل بنگرید(متی، مرقس، لوقا، و یوحنا). ببینید که او چگونه با مردم رفتار میکرد؛ سپس همانرا انجام دهید! به این نکته توجه کنید که او چگونه شیطان را شکست داد و بر وسوسه غلبه نمود. مطمئن باشید که شما نیز میتوانید چنین کنید! و در حالیکه این کارها را انجام میدهید، خواهید دریافت که عیسی نه تنها با شما راه میرود، بلکه از طریق شما نیز کار میکند!

دعای من

ای خداوند، روح مرا به حرکت درآور و بوسیله روحت به من قدرت بده تا مثل عیسی در پاکی و صداقت زندگی کنم. ای پدر، دلی برای مردم همچون دل پسرت عیسی بده. کمکم کن تا نه تنها نیازهای آنان را ببینم و صداهای ایشان را بشنوم، بلکه با محبت و شفقت به آنان پاسخگو باشم. در نام منجی خود عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات