ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอยากที่จะรู้ไหมว่าใครเดินกับพระเยซูในแต่ละวัน? ให้มองหาคนที่มีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนของพระองค์ไงครับ! คุณอยากที่จะเดินไปกับพระเยซูไหมครับ? ให้ดูชีวิตของพระองค์ในหนังสือพระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น) ดูวิธีการที่พระองค์ปฏิบัติต่อคน และให้คุณทำแบบนั้นด้วย! ให้สังเกตว่าพระองค์เอาชนะซาตานและสิ่งล่อลวงอย่างไร ให้เชื่อว่าคุณจะสามารถทำเช่นเดียวกันได้! ในขณะที่คุณทำสิ่งเหล่านี้ คุณจะพบว่าพระเยซูไม่ได้เพียงแค่เดินกับคุณเท่านั้น พระองค์ยังทำงานผ่านทางคุณด้วย

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ในการที่จะใช้ชีวิตแห่งความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์เหมือนพระเยซู พระบิดา ขอทรงให้ข้าพระองค์มีหัวใจที่รักคนอื่นเช่นเดียวกับพระเยซู พระบุตรของพระองค์มี ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่เพียงแค่เห็นความต้องการของพวกเขาและได้ยินเสียงร้องของพวกเขา แต่ยังตอบสนองด้วยความรักและความเมตตา อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น