اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دو حقیقت ساده: ۱) شخصی که به زندگی در گناه ادامه میدهد، از شیطان است. ۲) پسر انسان آمد تا تمام آنچه را که شیطان تشویق و ارائه میکند، نابود سازد. بنابراین، من فکر می کنم که این قضیه به آن اندازه ای که ما پیچیده اش میکنیم، نیست، و این مرا به تفکر نهایی رهبری مینماید: ما در این جنگ روحانی طرف چه کسی را میگیریم؟

Thoughts on Today's Verse...

Two truths — one hard and the other is librating: 1) The person who CONTINUES to live a life caught up in sin has been co-opted and deceived by the devil's influence in their lives. 2) The Son of God came to destroy all that the devil stands for and give us back our true humanity as people made in the image of God and for his purposes in the world. Whose side am I on this war between good and evil?

دعای من

ای پادشاه پیروز و قادر مطلق در تمام اعصار، تو تنها حاکم راستین دل من هستی. من قول میدهم که به تو وفادار بمانم. لطفاً کمکم کن تا کشمکش های خود را با گناه به کناری گذاشته و مرا تقویت کن تا با وفاداری تغییر ناپذیری برای تو زندگی کنم. در نام منجی و خداوند خود، عیسی مسیح دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty and victorious King of the Ages, you are the only rightful ruler of my heart. I pledge my allegiance to you. Please help me as I seek to lay aside my struggles with sin and empower me to live for you in unwavering loyalty. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۸:۳

نظرات