ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำข้อนี้บอกให้รู้ถึงความจริงสองอย่าง คือ 1) คนที่ยังทำบาปอยู่ก็เป็นพวกของมาร 2) บุตรของพระเจ้ามาเพื่อจะทำลายการงานของมาร ดังนั้นผมคิดว่าปัญหาบางครั้งก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิด ซึ่งทำให้ผมสรุปให้เราคิดได้ว่า "เราจะอยู่ข้างใคร ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนี้"

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจและมีชัยแห่งทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวในใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้า ในการที่ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้เพื่อละบาปของข้าพเจ้า และโปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์อย่างสัตย์ซื่อไม่หวั่นไหว อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น