ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากพระคำข้อนี้ ยอห์บอกให้รู้ถึงความจริงสองอย่าง คือ 1) คนที่ยังคงทำบาปอยู่ ก็ติดอยู่ในความบาปและตกอยู่ใต้อิทธิพลของมาร 2) บุตรของพระเจ้าได้มาทำลายการงานทั้งสิ้นของมาร และนำเรากลับสู่สภาพดีเหมือนเดิม ตามแบบพระฉายของพระองค์ ที่จะมีชีวิตและอนาคตอันสดใสและอยู่เพื่อทำตามใจพระองค์ ความจริงสองข้อนี้ เตือนสติเรา ให้เลือกใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติให้กับพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า เราต้องถามตัวเองว่า "เราจะอยู่ข้างใคร ระหว่างดีกับชั่ว ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนี้" คนที่แค่อุ่นๆไม่ร้อนไม่หนาว ที่ติดตามพระเยซูไปวันๆ พระเจ้าจะสำรอกออกจากปากพระองค์ (วว 3:16) ถ้าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังที่จะอยู่ฝ่ายองค์เจ้าชีวิต ไม่ช้าไม่นานเราก็จะหลงไปทำบาปและนั่นก็หมายถึงเราได้เลือกที่จะอยู่ฝ่ายมารผู้พ่ายแพ้ ข่าวดีสำหรับผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อคือพระเยซูได้มาทำลายการงานของมารจนหมดสิ้นแล้ว และได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปและมีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป

คำอธิษฐาน

กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจและมีชัยแห่งทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวในใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์ โปรดช่วยข้าพเจ้า ในการที่ข้าพเจ้าพยายามต่อสู้เพื่อละบาปของข้าพเจ้า และโปรดให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์อย่างสัตย์ซื่อไม่หวั่นไหว อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น