اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امانت و قابل اعتماد بودن خدا، توسط کتاب مقدس آشکار میگردد. ما خود، آنرا تجربه نموده ایم. در واقع، ما این وعده خدا را بسیار مهم میدانیم، مخصوصاً زمانهایی که اوضاع آنطور که «باید» پیش نمیرود. پس زمانیکه شیطان قصد لغزانیدن ما را با وسوسه ها دارد و یا ما ضعیف و عاصی هستیم، آیا این به ما تسلی نمیدهد که امکان آمرزش و پاک شدن مجدد برای ما هست؟ خدا از ما میخواهد که گناه خود را آن چیزی بنامیم که او می نامد. ( «اعتراف کردن» از نظر لغوی به این معنا است «گفتن همان چیزهایی» که خدا در مورد آن میگوید!) خدا به نحو عجیبی، کاری بیشتر از آمرزش ما انجام میدهد. او همچنین ما را پاک میسازد. ما مجدداً نو و تازه، خالص، و مقدس گردیده ایم! و این فراتر از امانت و عدالت است؛ این سخاوت و مهربانی کامل است.

دعای من

ای پدر، من کلماتی را برای بیان تشکرات خودم بخاطر آمرزش فیاضانه ات و پاک کردن خودم پیدا نمیکنم. من عمیقاً برای ضعفهایم، لغزش هایم، و عصیانم متأسف هستم. من عمیقاً برای ناامید کردن تو، پشیمانم. من از تو ممنونم برای اینکه مرا به حضور خویش دوباره می پذیری و بیادم می آوری که من فرزند محبوب تو هستم. لطفاً مرا تقویت کن تا شکست های خودم را پشت سر گذاشته و در قدوسیت پسرت عیسی، کاملاً بالغ شوم. در نام او دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات