ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ! พระคัมภีร์ก็บอกไว้ เราก็มีประสบการณ์ได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ จริงๆ แล้วเรายึดเหนี่ยวพระสัญญานี้จากพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ "ควรจะเป็น" ดังนั้นเป็นเรื่องที่ปลอบประโลมจิตใจของเราไหมครับ ที่เมื่อซาตานหลอกเราด้วยสิ่งล่อลวง หรือเมื่อเรามีความอ่อนแอหรือดื้อ เราสามารถได้รับการอภัยและชำระอีกครั้ง พระเจ้าต้องการให้เราบอกเกี่ยวกับความบาปของเราเหมือนที่พระองค์ทำ ("สารภาพ" หมายถึง "พูดเหมือน" กับที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับบาป!) ไม่น่าเชื่อนะคับ พระเจ้าทำมากกว่าการให้อภัยเรา พระองค์ชำระทำให้เราสะอาด เราได้รับการสร้างขึ้นใหม่ และบริสุทธิ์อีกครั้ง! นี่คือสิ่งที่เป็นมากกว่าการซื่อสัตย์และยุติธรรม; พระองค์สง่างามอย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ไม่มีคำใด ที่จะแสดงความขอบคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยของพระองค์ และการที่ทรงชำระข้าพระองค์ ข้าพระองค์เสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับความอ่อนแอ ความผิดพลาดและความดื้อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทำให้พระองค์ผิดหวัง ขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับข้าพระองค์ให้กลับเข้ามาในพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นลูกที่พระองค์รัก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะเติบโตผ่านพ้นความล้มเหลวของข้าพระองค์ และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างเต็มที่ในความบริสุทธิ์ของพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น