اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عیسی کاری را که ما قادر به انجامش نبودیم، انجام داد؛ او در حضور خدا زندگی کاملی داشت. او نشان داد که گناه در زندگی ما یک ضرورت نیست و نباید ما را در اسارت خودش نگه دارد. او روح خودش را بر ما ریخت تا ما بتوانیم در آمرزش و فیض پاک کننده او شریک باشیم و در ضمن، به قدرتی دست پیدا کنیم تا بر اساس آن، زندگیمان خدا را خشنود سازد. عیسی قربانی گناه ما و منجی ما است.

دعای من

ای پدر، متشکرم که برای گناه من چنین قربانی ای را مهیا کردی. ای خداوند عیسی، متشکرم که مایل بودی چنین بهای سنگینی را برای آزاد سازی من از گناه بپردازی. ای روح القدس، از تو نیز متشکرم که در من زندگی میکنی و مرا توانمند میسازی تا برای خدا زندگی کنم. سپاسگزارم ای خداوند، برای هدیه نجات! در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات