اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هریک از ما میراثی از خود بجا میگذاریم. تأثیر زندگی های مان بر اشخاصی که خدا بر سر راه ما قرار داده است تا آنها را تحت تأثیر بگذاریم، اثری فراموش ناشدنی بجا خواهد گذاشت. این مثل به ما خاطر نشان میسازد که میراث ما، فراتر از خود ما خواهد زیست. اگر ما به عدالت و نیکی زندگی کنیم، میراث ما برکتی مستمر خواهد بود برای تمام آنانیکه در آینده، داستان زندگی ما را خواهند شنید. به عبارت دیگر، اگر ما زندگی خود را در شرارت سپری کنیم، بوی متعفن ترشیدگی و گندیدگی از خود بجا خواهیم گذاشت، از چیزی که می توانست مفید و ماندگار باشد.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، باشد که زندگی من برکتی شیرین باشد برای فرزندانم و نوه هایم ــ چه جسمانی و چه روحانی. باشد که نفوذ و تأثیر من، تو را جلال دهد و نیز دیگران را به سوی فیض و شناخت تو، سوق دهد. مرا ببخش برای زمانی که نمیتوانم طول سایه های تأثیرات خود را ببینم و کمکم کن تا آنهایی را که تو با منظور بر سر راهم قرار میدهی تا بوسیله فیضت لمس شوند، ببینم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات