اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا چگونه ما را یاری میدهد تا اراده او را بفهمیم؟ پرواضح است که خدا کتب مقدسه را به ما داده است، همینطور روح القدس را تا ما را در فهمیدن این کتب مدد فرماید. در مورد راه هایی که چندان آشکار و تعریف شده نیستند، چطور؟ اکثر ما «گروهی از وقایعی مشابه الهی» را تجربه کرده ایم( اتفاقاتی که رابطه ای نزدیک با دعا داشتند): تلفن ها/ نامه های یک دوست در زمان درست، ما مقاله ای را میخوانیم یا به موعظه ای گوش میدهیم که یک یا دو نکته آن، ما را در زمینه نگرانی ها یا گیجی های مان هدایت میکند؛ چندین سرود پرستشی ما را در رابطه با طلبیدن راهنمایی خدا در مورد موضوعی متقاعد می سازند؛ و یا بطور ساده ای بر وجدان خود کششی را احساس میکنیم که ما را در موقعیت های دشوار یاری میدهد تا خوب را از بد تشخیص دهیم. خدا واقعاً راست می گوید وقتی که به ما میگوید اگر ما برای حکمت دعا کنیم و شک نکنیم، آنرا به ما خواهد داد، و اگر ما براستی او را بطلبیم او را خواهیم یافت. خدا از آواز خود رعدهای عجیب میدهد!

دعای من

ای خدای قدوس، خواهش میکنم مرا در تشخیص اراده ات در مورد امور مهم زندگیم یاری دهی. من نمی خواهم که تصمیماتم بر اساس حکمت محدود انسانی خودم باشد. لطفاً مرا بوسیله روحت هدایت فرما تا در آن مسیری که تو میخواهی قدم بگذارم و مرا بکار گیر تا تو را برافراشته و تمجید گویم. متشکرم که تو به زندگی من به اندازه کافی توجه داری تا راه خودت را بطور بارزتری به من نشان دهی. در اسم عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات