اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به گمان من، میشود این را دوگانگی شاگردی نامید. پیروی از مسیح به این معنا است که ما از همه چیز دست کشیده و به دنبال او برویم. دنباله روی مسیح بودن، معنای دیگری نیز دارد، که ما برکاتی ناگفته در این زندگی و حیات جاودان با خدا را در عالم آینده دریافت میکنیم. خوب، آیا این سخت است؟ آری، گاهی اوقات سخت است. اما خود زندگی هم سخت است. آیا باری که مسیح وعده اش را داد، سبک است؟ آری، چون ما میدانیم که زندگی های ما به بطالت صرف نشده، ما همانگونه که خدا برایمان درنظرگرفته، زندگی میکنیم، و هنگامیکه که این زندگی به پایان میرسد، براستی به پایان نرسیده! ما به خانه رسیده و با خداوند خود خواهیم بود!

دعای من

ای خداوند به من دلیری بده تا با چالش های ضروری مواجه شوم. به من آن مهربانی را بده تا با اشخاصی که ملاقات میکنم، برخورد مناسبی داشته باشم. شکرگزار بودن را برای تمام کارهایی که انجام داده ای تا مرا مبارک بسازی، به من عطا کن. کمکم کن تا به وضوح ببینم که زندگی کردن برای عیسی بهترین انتخاب است. بنام خداوند عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات