ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం దీనిని శిష్యత్వం గురించిన వ్యంగ్యం అని పిలుస్తాము. క్రీస్తును వెంబడించడం అంటే మనం అన్నీ వదులుకుని ఆయనను అనుసరించడం. క్రీస్తును అనుసరించడం అంటే మనం ఈ జీవితంలో చెప్పలేని ఆశీర్వాదాలను పొందటము మరియు రాబోయే జీవితంలో దేవునితో శాశ్వత జీవితాన్ని పొందటము. అయితే ఇది కష్టమా? అవును, కొన్నిసార్లు ఇది కష్టమే . కానీ జీవితం కష్టమైనది .యేసు వాగ్దానం చేసినట్లు భారం తేలికగా ఉంటుందా ? అవును, ఎందుకంటే మన జీవితాలు మనము వ్యర్థంగా జీవించలేదని, దేవుడు ఉద్దేశించినట్లుగా మనం జీవితాన్ని గడుపుతున్నామని మరియు జీవితం ముగిసినప్పుడు, అది నిజంగా ముగియదని మనకు తెలుసు! మనము ఇంటికి వెళ్లి మన ప్రభువుతో ఉండగలము!

నా ప్రార్థన

దేవా, నేను ఎదుర్కోవాల్సిన సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. నేను కలిసే వారితో తగిన విధంగా వ్యవహరించడానికి నాకు దాతృత్వం ఇవ్వండి. నన్ను ఆశీర్వదించడానికి మీరు చేసిన ప్రతిదానికీ నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయనీయండి . యేసు కోసం జీవించడం అన్ని ఎంపికలలో ఉత్తమమైనదని చూడటానికి నాకు స్పష్టత ఇవ్వండి. ప్రభువైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు