اندیشه ها در مورد آیه امروز...

شما امروز چه بویی میدهید؟ آیا این پرسش خیلی خصوصی است؟ نه برای خدا! پولس رسول میفرماید ما جنگاورانی هستیم که از جنگ برگشته ایم، آنهم با بوی بُخور پیروزی که از حضور ما منتشر میشود. برای آنانیکه ما را می بینند و می شناسند، این عطر خوشبو، آنها را به سوی خدا میکشاند وبه پیروزی او بر اراده های ما و پیروزی او بر مرگ اشاره دارد . ما قطعه زمین هایی هستیم که خدا ما را در جنگ بدست آورده است و نیز ما پیروزمندان هستیم. بیایید زندگی خود را به اراده او بسپاریم، و فیض و پیروزی او را در زندگی های مان نمایان سازیم.

دعای من

ای خداوند، خدای قادر مطلق از تو متشکرم برای پیروزی باور نکردنی تو بر گناه و مرگ. متشکرم بیشتر برای غلبه و کنترل تو بر قلب سرکش من و برای برکت دادن من با فیض غیرقابل قیاست. علیرغم کشمکش ها، سختی ها، و نقشه ها در زندگی، ای خداوند عزیز، خواهش میکنم کمکم کنی تا در زندگی مثل مارش پیروزی با نظم و هماهنگی به سوی منزلگاه ابدی گام بردارم. در نام قدرتمند و نام قدوس عیسی دعایم را آراسته میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change