اندیشه ها در مورد آیه امروز...

قضاوت کردن در مورد دیگران، کار بسیار آسانی است. ما از کشمکش ها حتی از موقعیت های آنان باخبر نیستیم. مهمتر از همه، ما دل آنان را نمیشناسیم. ما با قضاوتهای خود در مورد ایشان، مانع تراشی میکنیم. ما غالبن، این روحیه قضاوت را بصورت غیبت پراکنده میسازیم. تنها دیدن عیوب دیگران و با یکدندگی قضاوت کردن در مورد آنها، موانع و سنگ لغزش ها را عَلَم میسازد و باعث میگردد که آنها نومید شده و بلغزند.

دعای من

ای پدر، میخواهم که طرز فکر مرا نسبت به دیگران شبیه طرز فکر خودت نسبت به آنان بسازی، تو میخواهی آنان را با فیض خودت برهانی و من میخواهم چون تو بیندیشم. من میخواهم که نسبت به ضعف های دیگران بردبارتر باشم، همانگونه که تو نسبت به ضعف های من چنین هستی. مرا ببخش از اینکه برای ضعفا یا آنانیکه با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم میکنند، مشوق خوبی نبوده ام، چشمانم را بر راه هایی بگشا تا بوسیله شان برکتی برای این اشخاص باشم. مرا ببخش برای اوقاتی که برای بعضی ها، مانع تراشی کرده ام و دلم را باز کن تا برکاتت را با آنها قسمت کنم. لطفن مرا بعنوان ابزاری برای نشان دادن فیض خودت بکار بگیر. بنام عیسی.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات