اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس به انتهای زندگی خود رسیده، و در زندانی دهشتناک با جفا روبرو است. بسیاری از مردان جوانی که او مربی و معلم ایشان بود، از ایمان دست کشیده یا برعلیه پولس قد علم کرده اند. او در این شرایط، چطور میتواند شکرگزار باشد؟ او با اطمینان در مورد آینده پیروزمندش با مسیح و در مورد پسر ایمانیش، تیموتائوس صحبت میکند. و نکته خاص در این مورد این است که پولس راجع به آن با تیموتائوس صحبت میکند. او به این قانع نیست که فقط خدا را در دعا شکرکند. او نیز در این نامه به تیموتائوس مینویسد که چقدر برایش عزیز است. شما کی آخرین بار یادداشت تشکری به مردمی که قدرشان را میدانید، نوشته اید و به آنها اجازه داده اید که بدانند یکی از دلایل شادی تان در برابر تخت الهی، وجود آنهاست؟

Thoughts on Today's Verse...

Paul is near the end of his life, facing persecution in a horrible prison. Many of the young men whom he had mentored have left the faith or have turned against him. How can he give thanks? Paul speaks of his confidence in his own victorious future with Jesus and in his son in the faith, Timothy. What makes this special is that he communicates it to Timothy. He's not content to just give thanks to God in prayer! He also tells Timothy how precious he is in this letter. When was the last time you sent a note of thanks to the people you appreciate, letting them know they give you reason to rejoice before the throne of God?

دعای من

ای پدری که فیضت قابل قیاس نیست، تو را شکر میگویم! برای هر برکت روحانی در مسیح، از تو سپاسگزارم. من امروز برای وجود اشخاصی که در قدمهای ایمانم برای من برکت بوده اند، تو را شکر میگویم...(دقیقه ای صرف کرده و اسامی این افراد را در حضور خدا بگویید). کمکم کن تا در نشان دادن توانایی قدرشناسی خود و تأیید این عزیزان رشد کنم، تا آنها بدانند که چه برکتی برای من هستند. در نام عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

My Prayer...

Matchless Father of all grace, thank you! Thank you for every spiritual blessing I have in Christ. Thank you today for the special people who are such a blessing to me in my walk of faith...(take a minute and just say their names before the Father). Help me grow in my ability to show my appreciation and approval of these precious people, so that they can know what a blessing they are to me. In Jesus' name I thank you. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم تیموتائوس ۳:۱

نظرات