اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس به انتهای زندگی خود رسیده، و در زندانی دهشتناک با جفا روبرو است. بسیاری از مردان جوانی که او مربی و معلم ایشان بود، از ایمان دست کشیده یا برعلیه پولس قد علم کرده اند. او در این شرایط، چطور میتواند شکرگزار باشد؟ او با اطمینان در مورد آینده پیروزمندش با مسیح و در مورد پسر ایمانیش، تیموتائوس صحبت میکند. و نکته خاص در این مورد این است که پولس راجع به آن با تیموتائوس صحبت میکند. او به این قانع نیست که فقط خدا را در دعا شکرکند. او نیز در این نامه به تیموتائوس مینویسد که چقدر برایش عزیز است. شما کی آخرین بار یادداشت تشکری به مردمی که قدرشان را میدانید، نوشته اید و به آنها اجازه داده اید که بدانند یکی از دلایل شادی تان در برابر تخت الهی، وجود آنهاست؟

دعای من

ای پدری که فیضت قابل قیاس نیست، تو را شکر میگویم! برای هر برکت روحانی در مسیح، از تو سپاسگزارم. من امروز برای وجود اشخاصی که در قدمهای ایمانم برای من برکت بوده اند، تو را شکر میگویم...(دقیقه ای صرف کرده و اسامی این افراد را در حضور خدا بگویید). کمکم کن تا در نشان دادن توانایی قدرشناسی خود و تأیید این عزیزان رشد کنم، تا آنها بدانند که چه برکتی برای من هستند. در نام عیسی از تو تشکر میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات