اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا میخواهید بدانید که کدامیک از کارهای شما، خدا را خشنود میسازد؟ در فیض او، شاد بودن. دعا کردن برای دیگران. خدا را سپاس گفتن برای همه برکات تان. اینها کارهای ساده ای هستند که او از ما میخواهد به انجامشان بپردازیم.

Thoughts on Today's Verse...

Want to know something you can do that will please God? Rejoice in his grace. Pray for others. Give thanks for your blessings. It's simply something that he wants us to do.

دعای من

پدر آسمانی و خداوند قادر مطلق، این فکر که من فرزند تو هستم، مرا سر شوق می آورد. اَبّا پدر، لطفن امروز دعای مرا برای این اشخاص... که در قلبم جای خاصی دارند بشنو. ای خدای مهربان، بسیار سپاسگزارمت از برکاتی که هر روزه در زندگیم جاری میسازی. در نام قدوس عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Heavenly Father and Almighty God, I am thrilled at the very thought of being your child. Abba Father, please hear my prayer of concern for several people who are on my heart today... Loving God, thank you so much for the blessings you pour into my life each day. In Jesus' holy name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تسالونیکیان ۱۶:۵-۱۸

نظرات