اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس رسول در اواخر عمرش با موقعیت های بسیار دشواری روبرو شد و بسیاری از آنانی که او ایشان را به سوی خداوند رهبری کرده بود، ترکش کردند. اما او مطمئن بود از اینکه خداوند او را ترک نخواهد نمود! او زندگی خویش را به عیسای خداوند سپرده بود. و این خداوند ضامن شده بود برای اینکه سرمایه گذاری پولس بهدر نمیرود. زندگی، آینده، و سرنوشت ابدی او به خداوند سپرده شده و مطمئناً در خداوند تضمین شده بودند. او با تمام ذرات وجودش این حقیقت را باور داشت که در روزی خاص که فقط بر خدا معلوم است، عیسی باز خواهد گشت و هر زانویی خم خواهد شد و ایمان پولس در خداوند با شادمانی تصدیق خواهد شد.

دعای من

خدای قادر مطلق، من ایمان دارم، اما لطفاً ایمانم را تقویت نما تا علیرغم مسائلی که ممکن است متحمل شوم، اطمینان من به تو مستحکم باقی و امید من زنده و قوی باقی بماند. من تمامی وجود و هستی، امید و پتانسیل خود را به تو میسپارم و کاملاً ایمان دارم که تو مرا از درون هر آنچه که پیش رو دارم عبور خواهی داد و به حضور پر جلال خود با خوشی عظیم داخل خواهی نمود. در نام پر جلال عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات