اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«تمام تلاش خود را بکار گیرید!» یک چالش بزرگ است. اما توجه کنید که در کجای این تمرین باید تمرکز کرد: صلح و بنا. هر دو جنبهٔ این تشویق یا هشدار، شامل مسئولیتهایی دوطرفه است. اگر من خواهان صلح و آرامش برای خودم هستم، باید بدنبال این صلح بوده و آنرا با دیگران قسمت کنم. من باید بناکننده (تقویت کننده) باشم، و پذیرای بنا شدن از سوی دیگران. بعبارتی دیگر، ما در خانوادهٔ خدا، با دیگر مردم زندگی میکنیم. او اینرا از ما میخواهد که مسئولیت ایجاد روابط در خانوادهٔ روحانی باشیم، روابطی که کارآیی داشته باشند. او بیادمان می آورد که لازمه اش، تلاشی خستگی ناپذیر است. اما، آیا این در هر رابطهٔ خانوادگی مصداق ندارد؟ محبت به معنای فداکاری، تلاش، و علاقه مندی به دیگران است. با این وجود،هنگامیکه ما مایل به قسمت کردن عشق خود با دیگران هستیم، ما بیشتر شاهد دریافت کردن محبت از سوی همین دیگران خواهیم بود!

Thoughts on Today's Verse...

"Make every effort!" That's quite a challenge. But notice where that exertion is to be focused: peace and mutual edification. Both sides of this exhortation are two way responsibilities. I must pursue and share peace if I am going to have it myself. I must edify, and be open to being edified, if mutual edification is going to happen. In other words, we live with other people in God's family. He wants us to be responsible for making relationships work in our spiritual family. He reminds us it will require strenuous effort. But, isn't that true in every family relationship? Love means sacrifice, effort, and concern for others. When we share our love willingly, however, we're much more likely to see it coming back to us!

دعای من

ای پدر آسمانی عزیز، خودخواهی ها و ناشکیبایی های مرا ببخش. طرز فکرهای بد مرا شکست بده، که بصورت بگومگو و ناسازگاری با دیگر اعضای خانواده ات نشان داده و با آنها رقابت میکنم. بوسیله روحت، بمن انرژی بده تا آن بخش هایی از زندگیم را ببینم که میتوانم برکت و مشوقی برای سایرین باشم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Dear Heavenly Father, forgive me for my impatience and selfishness. Defeat the bad attitude of competitiveness that I often display in arguments and disagreements with others in your family. Energize me by your Spirit to see areas where I can be a blessing and an encouragement to others. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱۹:۱۴

نظرات