اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا تسلی دهنده، تقویت کننده، و خداوند ما است. تنها حضور گرم و برکات پرمهر اوست که میتواند ما را دلداری دهد و به جانهای بیقرار و دلزده ما آرامی بخشد. پس به سوی او برگشته و صادقانه به گناهانمان و هم به غم های مان اعتراف نماییم. بیایید از او تقاضا کنیم که اضطراب های مان را برداشته و ما را با اشتیاق وافر، خوشی، و اطمینان از نجاتمان احیا سازد.

دعای من

ای شبان قادر مطلق، در شلوغی و اغتشاش افکار سنگینی که زاییدهٔ نگرانی های بسیاری است، بوسیله روح قدوست مرا یاری ده. من به تسلیات و آرامی تو نیازمندم. من طالب حضور و فیض تو هستم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات