ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మన ఆదరణకర్త, సంరక్షకుడు మరియు ప్రభువు. అతని దయగల ఉనికి మరియు సున్నిత ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే మన అశాంతి మరియు నిరుత్సాహానికి గురైన మన ఆత్మలకు ఆదరణ మరియు ఓదార్పునిస్తాయి. కాబట్టి మన పాపాలను మరియు మన బాధలను నిజాయితీగా ఒప్పుకుంటూ అతని వైపుకు వెళ్దాం. మన ఆందోళనను దూరం చేసి, మన రక్షణనికి సంబంధించిన అభిరుచి, ఆనందం మరియు విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించమని ఆయనను కోరుకుందాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన గొర్రెల కాపరి, అనేక చింతల భారంతో అనేక ఆలోచనల శబ్దం మరియు గందరగోళంలో, మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా నాకు పరిచర్య చేయండి. నాకు మీ ఆదరణ మరియు శాంతి కావాలి. నేను మీ ఉనికిని మరియు మీ దయను కోరుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change