اندیشه ها در مورد آیه امروز...

چون خداوند، خدای فیض و قدرت است، ما پیروزمندان خواهیم بود. این همان پیام نهایی کتاب مکاشفه است و سرودی است که در سرتاسر کتب مقدسه سروده شده است. این اطمینانی است که ما از خود خداوند یافته ایم. زندگی های ما به بطالت صرف نخواهد شد. کسانیکه قوم خدا را به باد انتقاد میگیرند، حقیر میشمارند و با ایشان بدرفتاری میکنند محکوم خواهند شد وفرزندان محبوب خدا و مقدسین در نور تبرئه شده و نجات را از پدر دوست داشتنی خود خواهند یافت.

Thoughts on Today's Verse...

Because of the LORD God's grace and power, we will be victors. This is the final message of Revelation. It is the song that is sung throughout the Scriptures. This is the assurance that we have from God himself. Our lives will not be lived in vain. Those who berate, belittle, and batter God's people will be exposed and his beloved children, his saints of light, will receive vindication and salvation from the Father they love.

دعای من

ای خدای عزیز، بطور خاص برای آن خادمینی دعا میکنم که پیام انجیل را در مکانهای سخت با دیگران درمیان میگذارند. بعضی از این گرانقدران به زندان افتاده اند. بعضی ها نیز تحت شکنجه قرار دارند. عده ای نیز از جامعه طرد شده اند و یا از کار برکنار شده اند. لطفن امروز به ایشان قوت بده و از نیات شریرانه‌ٔ شیطان، ایشان را رهایی بده. با بازوی قوی خویش و برای جلال خودت، ایشان را محافظت فرما و نجات بده، همچون دانیال که او را از دهان شیر نجات دادی. بنام عیسی میطلبم.آمین.

My Prayer...

Dear God, I pray especially today for your servants who are sharing the Gospel in difficult places. Some of these precious ones are imprisoned. Some are facing torture. Others are facing ostracism. Some face firing in their workplace. Please give them strength today. Please deliver them from the evil one's vile intent. Protect them by your mighty hand and deliver them, like Daniel, from the lion's mouth to your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اشعیا۱۷:۵۴

نظرات