ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యెహోవా దేవుని దయ మరియు శక్తి కారణంగా, మనము జయశాలులముగా ఉంటాము. ఇది ప్రకటన గ్రంధము యొక్క చివరి సందేశం. ఇది లేఖనాల అంతటా పాడిన పాట. ఇది దేవుని నుండి మనకు లభించే హామీ. మన జీవితాలను మనము వ్యర్థంగా జీవించము . దేవుని ప్రజలను దూషించేవారు, కించపరిచేవారు మరియు కొట్టేవారు బహిర్గతం చేయబడతారు మరియు అతని ప్రియమైన పిల్లలు, అతని పరిశుద్ధులు, వారు ప్రేమించే తండ్రి నుండి నిరూపణ మరియు రక్షణను పొందుతారు.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, కష్టమైన ప్రదేశాలలో సువార్తను పంచుకునే మీ సేవకుల కోసం నేను ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ విలువైన వారిలో కొందరు జైలు పాలయ్యారు. కొందరు చిత్రహింసలు ఎదుర్కొంటున్నారు. మరికొందరు బహిష్కరణను ఎదుర్కొంటున్నారు. కొందరు తమ కార్యాలయంలో కాల్పులు ఎదురుకున్నారు . దయచేసి ఈరోజు వారికి బలాన్ని ఇవ్వండి. దయచేసి దుష్టుని నీచమైన ఉద్దేశములనుండి వారిని విడిపించండి. నీ బలమైన చేతితో వారిని రక్షించి, సింహం నోటి నుండి నీ ఘనతకొరకు దానియేలువలె వారిని విడిపించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు