اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا نه فقط به فریادهای ما برای رهایی گوش میدهد، بلکه رهاننده ای قدرتمند نیز میفرستد! خدا در پاسخ به فریادهای اسراییلیان از دست حکومت مصر، موسی را میفرستد( به خروج باب ۳ مراجعه کنید). خدا همچنین در پاسخ به فریادهای جهان برای رهایی از اسارت شریرانه شاهزاده تاریکی، عیسی را فرستاد. دنیای جدید ما، ملکوت ما، بر پایه محبت بنا شده—- محبت جانبازانه یک منجی که نه فقط بخاطر ما بر مرگ پیروز شد، بلکه بخاطر ما نیز جانش را از دست داد. عیسی نه تنها رهاننده ما است ( ما را از چیزی نجات میدهد)، بلکه او نجات دهنده ما نیز هست ( او ما را برای چیزی نیز نجات میدهد)!

Thoughts on Today's Verse...

God doesn't just hear our cries for deliverance; he sends a powerful Deliverer! God sent Moses in response to the Israelites' cries from Egypt (see Exodus 3). God also sent Jesus in response to the world's cries for deliverance from its bondage to the evil prince of darkness. Our new world, our Kingdom, is built on love — the sacrificial love of a Savior who not only conquered death for us, but gave himself up to do so. Jesus is not only our rescuer (saves us FROM something), he is also our Savior (also saves us FOR something as well)!

دعای من

ای خدای ابدی و مهربان، در مسیح تو به جهان محدود و فانی من آمدی و مرا از محدودیت های فانی اش رهایی دادی. من از تو بخاطر درهم شکستن قدرت خفه کنند مرگ تشکر میکنم. من از تو متشکرم به این دلیل که تو از محبت برای درهم کوبیدن موانعی که مرا از تو دور نگه میداشت، استفاده نمودی. من ممنونتم برای اینکه تو مرا رهایی داده و به خانواده و پادشاهی خودت منتقل نمودی. من تشکرات، خدمات، و تمجیدهای خود را در نام عیسی به تو تقدیم میکنم. آمین.

My Prayer...

Loving and eternal God, in Jesus you reached down to my limited and mortal world and rescued me from its mortal limits. Thank you for breaking the strangle hold of death. Thank you for using love to break down the barriers that kept me from you. Thank you for rescuing me and bringing me into your family and your Kingdom. I offer you my thanks, service, and praise in Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۱۳:۱

نظرات