ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విడుదల కోసం మన వేసే కేకలును వినటం మాత్రమే కాదు ; అతను శక్తివంతమైన విమోచకుడిని పంపుతాడు! ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన ఆర్తనాదాలు ప్రతిస్పందనగా దేవుడు మోషేను పంపాడు (నిర్గమకాండము 3 చూడండి). చీకటి సంబంధియైన దుష్ట యువరాజు బానిసత్వం నుండి విముక్తి కోసం ప్రపంచం చేసిన ఆర్తనాదానికి ప్రతిస్పందనగా దేవుడు యేసును పంపాడు. మన క్రొత్త ప్రపంచం, మన రాజ్యం ప్రేమపై నిర్మించబడింది - మన కోసం మరణాన్ని జయించడమే కాక, దాని కొరకు తనను తాను నిర్లక్ష్యపరచుకొనిన రక్షకుడి త్యాగ ప్రేమ. యేసు మన విమోచకుడు మాత్రమే కాదు (ఏదో ఒక దాని నుండి మనలను విడిపిస్తాడు ), అతను మన రక్షకుడు కూడా (దేనినుండైనా మనలను రక్షిస్తాడు)!

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల మరియు శాశ్వతమైన దేవా, యేసులో మీరు నా పరిమితమైన మరియు మర్త్యమైన ప్రపంచానికి చేరుకున్నారు మరియు దాని ప్రాణాంతక పరిమితుల నుండి నన్ను రక్షించారు. మరణం యొక్క గొంతు పిసికి పట్టుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నన్ను మీ నుండి దూరంగా ఉంచిన అడ్డంకులను తొలగించడానికి ప్రేమను ఉపయోగించినందుకు ధన్యవాదాలు. నన్ను రక్షించి, మీ కుటుంబంలోకి, మీ రాజ్యంలోకి తీసుకువచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నా కృతజ్ఞతలు, సేవను మరియు ప్రశంసలను మీకు అందిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు