اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا نه فقط به فریادهای ما برای رهایی گوش میدهد، بلکه رهاننده ای قدرتمند نیز میفرستد! خدا در پاسخ به فریادهای اسراییلیان از دست حکومت مصر، موسی را میفرستد( به خروج باب ۳ مراجعه کنید). خدا همچنین در پاسخ به فریادهای جهان برای رهایی از اسارت شریرانه شاهزاده تاریکی، عیسی را فرستاد. دنیای جدید ما، ملکوت ما، بر پایه محبت بنا شده—- محبت جانبازانه یک منجی که نه فقط بخاطر ما بر مرگ پیروز شد، بلکه بخاطر ما نیز جانش را از دست داد. عیسی نه تنها رهاننده ما است ( ما را از چیزی نجات میدهد)، بلکه او نجات دهنده ما نیز هست ( او ما را برای چیزی نیز نجات میدهد)!

دعای من

ای خدای ابدی و مهربان، در مسیح تو به جهان محدود و فانی من آمدی و مرا از محدودیت های فانی اش رهایی دادی. من از تو بخاطر درهم شکستن قدرت خفه کنند مرگ تشکر میکنم. من از تو متشکرم به این دلیل که تو از محبت برای درهم کوبیدن موانعی که مرا از تو دور نگه میداشت، استفاده نمودی. من ممنونتم برای اینکه تو مرا رهایی داده و به خانواده و پادشاهی خودت منتقل نمودی. من تشکرات، خدمات، و تمجیدهای خود را در نام عیسی به تو تقدیم میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات