اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا شما شرمنده هستيد؟ فرهنگ حاكم بر جامعه تلاش ميكند تا ما را از ايمان مان خجل سازد، و تصويرى كه از مؤمنين ميكشد اين است كه آنها اشخاصى احمق، بى تفاوت، قاضى ديگران، و رياكار هستند. آيا شما خجالت ميكشيد؟ آيا مايليد كه مژده انجيل را با افتادگى و ملايمت با اشخاصى در ميان بگذاريد كه عيسى را بعنوان خداوند خود نميشناسند؟ آيا همچنان خجالت ميكشيد؟ قهرمان شما، آسمان را ترك كرد و بزمين آمد و همه چيز خود را بمخاطره انداخت تا شما را در خانه آسمانى تان در كنار خودش قرار دهد. اين انجيل قدرتمند است. اين انجيل زندگيها را متحول ميسازد. اين انجيل و نجاتى كه به ارمغان مى آورد، براى تمام مردم است. پس از اي انجيل خجل نباشيم؛ و اين هديه بينظيرى را كه دريافت نموده ايم ،با خوشى و سخاوتمندانه با ديگران قسمت كنيم.

دعای من

پدر آسمانى،لطفن بمن حكمت، حساسيت، و دليرى عطا كن تا داستان فيض عالي تو را با اطرافيانم در ميان بگذارم، آنانيكه عيسى را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود نميشناسند. بنام مسيح. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات