اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا شما در نور یا تاریکی قدم برمیدارید؟ آیا میتوانید مسیرتان را بوضوح ببینید، یا خودتان را در مسیری نامطمئن، لغزان میبیند؟ مسیح از ما می خواهد که او را با شجاعت پیروی کنیم. این طریق شاید همواره هموار نباشد، اما مقصد قطعی است، و راه شما می تواند یقین باشد. اما مهمتر از همه، شما به نور شب نیاز نداریدــــ شما مطمئن هستید که حتی در عمیق ترین تاریکی، شما نور او را دارید، تنها نوری که حیات را می بخشد.

Thoughts on Today's Verse...

Are you walking in light or darkness? Can you clearly see your path, or do you find yourself stumbling along an uncertain path? Jesus wants us to boldly follow him. The way may not always be easy, but the destination is assured, and your way can be certain. Most of all, you won't ever have to have a night light — you're assured that even in the deepest darkness, you will have his light, the only light that gives life.

دعای من

ای شبان مهربان و عالی، خواهش میکنم دلی امین و وفادار به من بده. من می خواهم حتی در عمیق ترین لحظات تاریکی و نومیدی بتوانم نورت را پیدا کنم و حیات تو را با دیگران درمیان بگذارم. در نام کسی که هرگز تاریکی نیست، عیسی نور عالم می طلبم.آمین.

My Prayer...

Wonderful and tender Shepherd, please give me a faithful heart. Even in my deepest moments of darkness and despair, I want to be able to find your Light and to share his life with others. In the name of the One who is never darkness, Jesus the Light of the world, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یوحنا ۱۲:۸

نظرات