اندیشه ها در مورد آیه امروز...

كارى كه هر روز انجام ميزهم، واقعيتى است كه از آن لذت ميبرم؛ كارى كه روزى هر كسى آنرا انجام خواهد داد: زانو زدن در حضور خداى متعال و اعلام نمودن خداوندى عيسى براى تكريم نمودن جلال پدر. چه عالى است كه ميتوان از روى فيض، اين حقيقت را اعلام نمود، بجاى اينكه با ترس، عمرمان را به آخر برسانيم، عمرى كه در عصيان و انكار تلف شده است.

دعای من

اى پدر، تو را بخاطر حقيقتى كه درباره عيسى است، تمجيد ميگويم كه روزى خواهد آمد كه همه بطور كامل، آنرا خواهند فهميد. باشد كه امروز زندگى من، اين حقيقت را در رفتار من با مردم آشكار سازد. باشد كه امروز لبهاى من، بطور مناسبى اين حقيقت را إعلام نمايد، تا سايرين عيسى را بعنوان خداوند بشناسند. در نام عيسى. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات