اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نجات از سوى خداوند است، خداى ابراهيم، إسحاق، و يعقوب، پدر ما. از اينرو ما از او ميخواهيم كه ما را با بزرگترين و غنى ترين بركاتش مبارك سازد. اما او پيشتر به قوم خويش، بزرگترين بركت را داده است، و بعنوان هديه، پسرش را بما داده است. و اكنون بر ماست كه اين بركت را شناخته و قدرش را بدانيم.

Thoughts on Today's Verse...

Deliverance does come from the LORD, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, our Father. So we ask him to bless us with his richest and greatest blessings. But, he has already given his people the very greatest blessing, the gift of his Son. Now if we will only acknowlege and appreciate that blessing.

دعای من

خداوندا، تو را سپاس ميگويم بخاطر نجاتى كه در مسيح بمن داده اى. مرا بكار گير تا اين بركت را به ديگران برسانم تا مردميكه ميشناسمشان و دوستشان ميدارم، پسرت را بعنوان نجات دهنده و خداوند خويش بشناسند. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين

My Prayer...

Thank you, O God, for the salvation you have given me in Jesus. Use me to spread this blessing to others so that the people I know and love will come to know your Son as their Savior and Lord. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ٨:٣

نظرات