اندیشه ها در مورد آیه امروز...

نجات از سوى خداوند است، خداى ابراهيم، إسحاق، و يعقوب، پدر ما. از اينرو ما از او ميخواهيم كه ما را با بزرگترين و غنى ترين بركاتش مبارك سازد. اما او پيشتر به قوم خويش، بزرگترين بركت را داده است، و بعنوان هديه، پسرش را بما داده است. و اكنون بر ماست كه اين بركت را شناخته و قدرش را بدانيم.

دعای من

خداوندا، تو را سپاس ميگويم بخاطر نجاتى كه در مسيح بمن داده اى. مرا بكار گير تا اين بركت را به ديگران برسانم تا مردميكه ميشناسمشان و دوستشان ميدارم، پسرت را بعنوان نجات دهنده و خداوند خويش بشناسند. در نام عيسى دعا ميكنم. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات