اندیشه ها در مورد آیه امروز...

احتمالاً هیچ آیه ای به اندازه این یکی برای خادمین، مشکل آفرین نبوده است. این آیه فقط در امر ازدواج صادق نیست، بلکه بطرز قدرتمندانه ای به یادمان می آورد زمانیکه ما با اشخاصیکه در عمیق ترین ارزشهای ما با ما شریک نیستند و ما با این اشخاص بصورت طولانی مدت شراکت می کنیم، در واقع سلامت روحانی خود را به خطر می اندازیم. همانطور که خدا به اسراییلیان اجازه نمیداد که بر طبق شریعت، یوغ را با هم بر گردن الاغ و گاو ببندند چونکه نهایتاً باعث در هم شکستن هر دو میشد، پولس نیز بیاد مسیحیان می آورد که این مسئله در مورد عمیق ترین روابط آنان مصداق پیدا میکند.

Thoughts on Today's Verse...

There is probably no other Scripture that has produced more conflict for ministers than this one. While not applying just to marriage, this verse is a powerful reminder that when we make life-long partnerships with those who do not share our deepest values, we are endangering our spiritual health. Just as God would not allow the Israelites under the Law to yoke a donkey and an ox together because it would ultimately break them both down, Paul reminds Christians that the same is true in their deepest relationships as well.

دعای من

ای خدای پدر، من می دانم که اراده تو اجباری نیست، من میدانم که تو بهترین را برای من میخواهی. پس از تو خواهش میکنم که به من در انتخاب شرکایم و نزدیک ترین دوستانم حکمت بدهی. ما را یاری بده تا به همدیگر کمک کنیم تا برای تو زندگی کرده و برکات و فیضت را با سایرین در میان بگذاریم. ما را کمک کن تا بر دیگران تأثیر گذاشته تا تو، رحمت، و نجات تو را کاملاً بشناسند. بنام عیسی. آمین.

My Prayer...

Father God, I know your will is not arbitrary. I know you want what is best for me. So please give me wisdom as I choose my partners and my closest friends. Help us to help each other live for you and share your blessings and grace. Help us to influence others to come to know you, your mercy, and your salvation more completely. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم قرنتیان ۱۴:۶

نظرات